Vanaf 2025 afbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Voorwaarden

U krijgt in 2022 IACK als een kind, dat op 1 januari 2022 jonger is dan 12 jaar, ten minste zes maanden staat ingeschreven op hetzelfde woonadres als u. Dat kind kan uw eigen kind zijn, maar ook bijvoorbeeld een stiefkind, geadopteerd kind of een kind uit een eerdere relatie van uw partner.

Verder moet u arbeidsinkomen in 2022 ten minste € 5.220 zijn en mag u geen of minder dan zes maanden een fiscale partner hebben. Heeft u wel ten minste zes maanden een fiscale partner, dan heeft u toch recht op IACK als uw arbeidsinkomen lager is dan van uw fiscale partner.

Let op! Voor co-ouders geldt een uitzondering op de voorwaarden met betrekking tot het woonadres. Het kind mag in zo’n geval ook op het woonadres van uw ex-partner staan ingeschreven.

Hoogte

De IACK bedraagt in 2022 11,45% x (arbeidsinkomen minus € 5.220) met een maximum van € 2.534.

Tip! Is uw arbeidsinkomen even hoog als dat van uw fiscale partner? Dan krijgt u alleen IACK als u de oudste van beiden bent. Bent u niet de oudste, dan krijgt uw fiscale partner de IACK.

Afschaffing IACK

In 2021 hadden nog ongeveer 950.000 huishoudens recht op de IACK. Deze huishoudens houden, zolang ze aan de voorwaarden voldoen, ook in de komende jaren recht op IACK. In het coalitieakkoord is echter opgenomen dat de IACK voor nieuwe gevallen wordt afgeschaft vanaf 2025. Dit betekent dat voor kinderen die in of na 2025 geboren worden, geen recht meer zal bestaan op IACK. Voor kinderen geboren vóór 2025 blijft dit recht wel bestaan, zolang aan de voorwaarden voldaan wordt.

Let op! De afschaffing van de IACK volgt uit het coalitieakkoord, maar moet nog in een wetsvoorstel worden opgenomen. Vervolgens moeten zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer nog met dit wetsvoorstel instemmen.